CFCs påverkan på ozonlagret

augusti 19, 2019 Blog 0 comments 892 Hits

Ozonlagret är namnet på delen av jordens atmosfär som absorberar huvuddelen av solens ultravioletta strålning. Ozonlagret, som ligger ungefär 15 till 35-kilometer över jordens yta, fungerar som en naturlig skydd mot UV-strålning. Ozonlagret är mellan ungefär 1-2 miljarder år gammalt och upptar 97% till 99% av strålningen som annars skulle […]

Ozonlagret är namnet på delen av jordens atmosfär som absorberar huvuddelen av solens ultravioletta strålning. Ozonlagret, som ligger ungefär 15 till 35-kilometer över jordens yta, fungerar som en naturlig skydd mot UV-strålning. Ozonlagret är mellan ungefär 1-2 miljarder år gammalt och upptar 97% till 99% av strålningen som annars skulle vålla skada. Ett skadade ozonlager skulle leda till en ökning av hudcancer och gråstarr samtidigt som skador på grödor och en del marint liv såsom växtplankton eftersom det skulle ge mindre skydd. Utan ozonskiktet skulle Sverige utsättas för 50 – 100 gånger mer UV-strålning än för närvarande. En bra fungerande ozonlagret bokstavligen är avgörande för livet på jorden.CFC är en förkortning för Chlorofluorocarbons; på svenska heter det klorfluorkarboner. Det är en samling halogenkolväten. Under 1900-talet används CFC som kylmedel, drivmedel och lösningsmedel. På grund av dennes låg nivå av giftighet, reaktivitet och brandfarlighet var det uppfattat som bra tills man förstod att det var egentligen miljöfarlig.

Påverkan på ozonlagret

Tyvärr har CFC användning haft en mycket skadlig påverkan på ozonlagret. När de utsätts för ultraviolett strålning bryter CFC molekyler ner och släpper kloratomer som i sin tur kemiskt reagerar med ozon i atmosfären och leder till ozon förstörelse. Solljuset spelar en viktig roll i nedbrytningen av ozonskiktet på grund av den fotokemiska processer. Under vintern finns det inget ljus vid polerna som orsakar kemiska reaktioner. Men det förändras när våren kommer och dagarna blir längre. Det är orsaken till att ozonhålen vid polerna är störst under våren.

Påverkan på ozonlagret

Stora mängder CFC släpptes av industrin i jordens atmosfär under 1900-talet. Vid 1970-talet började forskarna uppmärksammade de skadliga effekterna på ozonlagret och varnade världen. Paul J. Crutzen, Frank Sherwood Rowland och Mario Molina tilldelades Nobelpriset för kemi 1995 till stor del på grund av deras arbete med just denna fråga. Upptäckten av ozonhål i norra och södra polerna anmäldes av geofysiker Joe Farman tillsammans med meteorologerna Brian Gardiner och Jonathan Shanklin år 1985.

Montrealprotokollet

Montrealprotokollet är ett internationellt avtal som reglerar CFC användning över hela jorden. Montrealprotokollet undertecknade år 1987 och trädde i kraft september 1989. Det har skett 9 ändringar av det ursprungliga fördraget sedan det först undertecknades. Sedan 1996 var endast återvunna och redan existerande CFC tillgängliga för användning i industriländer som USA. Dessutom har CFC varit förbjudna sedan 2001 med viss undantag. Som en del av Montrealprotokollet skapade undertecknande länder en fond som förvaltas av FN som hjälper de fattiga länderna med kostnaderna för att avveckla CFC och byta till mer miljövänliga alternativ. Fonden används till exempel för att finansiera omvandling av befintliga tillverkningsprocesser, utbilda personal, och utveckling av ny teknik. Ozonlagret beräknas vara tillbaka till 1980-nivåer cirka 2050-70.Hur man har hanterat problemet har varit avgörande. Montrealprotokollet är ett utmärkt exempel på hur forskare identifierar ett problem och lagstiftare sedan vidtar lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Montrealprotokollet implementerades trots industriella ledares påståenden att det inte fanns några definitiva bevis för att CFC var miljöfarliga. Till skillnad från Kyotoprotokollet och Parisavtalet har Montrealprotokollet varit mycket effektivt. Detta har stor betydelse för andra miljörörelser.

Postat av Stellan
Dela det

© 2021 Bra Begagnat